Dział Wodociągów i Kanalizacji

Podstawowym zadaniem Działu Wodociągów i Kanalizacji jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Łęczna oraz gmin ościennych w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków poprzez czynności w zakresie:

 • ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze,
 • odbioru i przesyłania ścieków systemem kanalizacji sanitarnej,

oraz

 • stałego nadzoru nad urządzeniami wodociągowo - kanalizacyjnymi, będącymi w dyspozycji, ich konserwacji, remontów, wymiany i naprawy,
 • usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na sieciach i przyłączach będących własnością Spółki,
 • usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na sieciach i przyłączach będących w posiadaniu Odbiorców usług, na zlecenie (odpłatnie),
 • budowy sieci wod.-kan. wynikających z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 • budowy przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych, na zlecenie (odpłatnie),
 • kontroli bieżącego wykonawstwa robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dokonywania odczytów wodomierzy mierzących ilość dostarczonej wody i ilość odprowadzonych ścieków,
 • wydawania warunków technicznych do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • uzgadniania dokumentacji technicznej w zakresie budowy urządzeń podziemnych.

 

Komunalne ujęcie wody
​Uruchomione w 1979 r. komunalne ujęcie wody stanowi jedyne źródło zaopatrzenia w wodę dla miasta i gminy Łęczna. Woda podziemna wydobywana jest z pokładów kredowych z głębokości od 70 do 110 m pod poziomem terenu. W skład komunalnego ujęcia wody wchodzi 7 czynnych studni wierconych oznaczonych numerami: 1,2”,3,6,7,8,9, które są zlokalizowane na terenie zalesionym, w południowej części miasta. Wydajność studni wydajność wynosi od 40 do 120 m 3/h. Obecnie teren ten leży w obszarze Natura 2000 –PLH060005 Dolina Środkowego Wieprza oraz w Otulinie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazoweg. W pobliżu terenu komunalnego ujęcia wody znajduje się Nadwieprzański Park Narodowy. Komunalne ujęcie wody w Łęcznej pracuje w układzie dwustopniowym ze zbiornikami wyrównawczymi. Woda ze studni pobierana jest pompami głębinowymi, a następnie tłoczona trzema przewodami do budynku głównego. W budynku głównym ujmowana woda poddawana jest procesowi odżelaziania i napowietrzania. Uzdatniona woda kierowana jest dwoma przewodami do zbiorników wyrównawczych (dwa zbiorniki o pojemności 2500 m3 każdy), następnie za pomocą pomp znajdujących się w pompowni II – go stopnia woda tłoczona jest trzema magistralami głównymi Φ500/ Φ315 do miasta.

Jakość wody
​Wydobywane wody podziemne mają skład chemiczny typowy dla wód zbiornika powstałego w skałach węglanowych wieku  kredowego. Charakteryzują się dużą zawartością jonów wapnia i magnezu, korzystnych dla ludzkiego organizmu. Dominują zazwyczaj wody o typie wodorowęglanowo - wapniowym. Są to wody o podwyższonej twardości (twardość ogólna wynosi 300-350 mg/l), o odczynie obojętnym lub słabo zasadowym (pH w granicach 7,0-7,3), z podwyższoną zawartością żelaza.  Celem zapewnienia dobrej jakości wody pod względem bakteriologicznym woda poddawana może być procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Stosowane dawki są minimalne i dozowane tak, aby stężenie chloru w wodzie pompowanej do sieci miejskiej było zgodne z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz.1989) prowadzona jest bieżąca kontrola jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego przez laboratorium akredytowane. Nadzór nad jakością wody kontrolowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.

Sieć wodociągowa
​Do Odbiorców uzdatniona woda dostarczana jest za pośrednictwem magistral, sieci oraz przyłączy domowych w układzie pierścieniowo-rozdzielczym.
 

Długość sieci i przyłączy wodociągowych według stanu na dzień 31.12.2018 r.:

Sieć i przyłącza wodociągowe

 

długość [km]

ilość [szt.]

Łączna długość sieci

156,75

 

w tym:

magistralna

10,2

3

sieć wodociągowa

146,55

--- 

przyłącza wodociągowe

81,16

2503


Sieć kanalizacji sanitarnej
Na terenie miasta i gminy Łęczna funkcjonuje rozdzielczy system kanalizacji sanitarnej przeznaczonej wyłącznie do odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych w systemie grawitacyjnym, podciśnieniowym, ciśnieniowym.

 

Długość sieci i przyłączy kanalizacyjnych według stanu na dzień 31.12.2018 r.:

Sieć i przyłącza kanalizacyjne

 

długość [km]

ilość [szt.]

Łączna długość sieci

61,79

------- 

przyłącza kanalizacyjne

18,26

1097

Galeria

PGKiM Łęczna
PGKiM Łęczna
PGKiM Łęczna
PGKiM Łęczna

Kontakt do działu

Dział Wodociągów i Kanalizacji (DWK)
Kierownik Anna Maria Sokołowska
ul. Krasnystawska 54
21-010 Łęczna
tel. 81 752-10-44 do 45 w. 134,150
e-mail: dwk@pgkim.leczna.pl 

Obsługa Klienta
e-mail: dwk.klient@pgkim.leczna.pl 
​tel. 81 752-10-44 do 45 w. 151

Dane kontaktowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.

ul. Krasnystawska 54
21-010 Łęczna
POLSKA

tel. +48 81 752-10-44 do 45
fax. +48 81 752-10-46

www.pgkim.leczna.pl
e-mail: info@pgkim.leczna.pl

NIP 713-020-79-09
REGON 430525592
KRS 0000077946
Kapitał Spółki 32 118 500,00zł

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij